Jak reklamovat zboží?

Je to jednoduché

1) osobně na prodejně, kde s Vámi obsluha sepíše reklamační protokol a rozhodne o způsobu vyřízení reklamace. Ve složitějších případech odešle zboží na posouzení výrobci nebo dodavateli.

Adresa prodejny pro uplatnění reklamace:

Koloběžíme - Rašínovo nábřeží 40, 120 00 Praha 2

2) mailem na adrese obchod@kolobezime.cz - Do mailu přiložte doklad o koupi, popis vady a případně fotografii reklamovaného zboží, ze které bude patrné poškození

3) poštou na adresu Koloběžíme, s.r.o. - Rašínovo nábřeží 40, 120 00 Praha 2. K reklamovanému zboží přiložte kopii dokladu o koupi a co nejpřesnější popis vady a také kontaktní informace - telefon, e-mail, zpáteční adresu


Úplné znění reklamačního řádu:

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, (dále jen "Prodávající"), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve Všeobecných obchodních podmínek. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce "Prodávající" ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) a vyplněný záruční list vyžaduje li to povaha zboží.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, případně dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší, nebo není-li uvedeno jinak v kupní smlouvě. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. - taková charakteristika je vždy uvedena u zboží - pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

U prodloužené záruční lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

III. Záruční podmínky

 1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 2. Kupující může zboží reklamovat osobně v prodejnách Prodávajícího, nebo odeslat poštou na adresu Koloběžíme, s.r.o., Rašínovo nábřeží 40, 120 00 Praha 2. Krabici viditělně označte "Reklamace". Reklamaci je možné podat také elektronickou poštou na adresu obchod@kolobezime.cz. V tomto případě musí reklamace obsahovat popis vady, fotografii reklamovaného zboží, ze které bude patrná vada zboží a také naskenovaný doklad o koupi zboží.
 3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s montážním návodem a uživatelskou příručkou, s výjimkou běžných odchylek.
 4. Neodborným zásahem do rámu koloběžky a jejích součástí se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Výrobní čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
 5. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním odborné péče o zboží,
  4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  5. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku,
  6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  7. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 6. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale neodborná montáž, skladování, nevhodné používání, přílišné zatěžování, přetěžování výrobku, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené objednávky, případně servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.
 7. Zařízení a doplňky, které podléhající běžnému opotřebení je možno chápat jako "spotřební materiál". Prodávající upozorňuje tímto Kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět odbornou údržbu a servis. Záruka však tímto upozorněním není omezena.
 8. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. Vyřízení reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů, vyžaduje-li reklamace odborné posouzení, prodlužuje se lhůta na 30 dnů. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to v reklamačním listu na prodejně anebo emailem, bezprostředně po přijetí reklamace. Reklamační list dále obsahuje potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30ti dnů po vyřízení reklamace - zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60ti dnů od data podání reklamace) je Prodávající účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění a to v hodnotě 1% z hodnoty reklamovaného zboží.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

V. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě doplňky či náhradní díly brané obecně jako spotřební materiál (např. pneumatiky, duše, brzdové botky, brzdové lanka a hadičky, žárovky v lampách, ...), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

VI. Bezplatný servis

Na produkty prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takový produkt přijat do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží - po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 2. 2016 a odpovídá platnému znění Občanského zákoníku, zejména ustanoveními týkajícími se ochranou spotřebitele.
Tento reklamační řád je k dispozici na prodejnách Prodávajícího anebo jako součást obchodních podmínek na webu Koloběžíme.cz.